ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متدرج

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ دَ رِّ) [ ع . ] (اِفا.) آهسته و کم کم پیش رونده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ