ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متدرجاً

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ دَ رِّ جَ نْ) [ ع . ] (ق .) به تدریج ، آهسته آهسته .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ