ترجمه مقاله

متجشم

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ جَ شِّ) [ ع . ] (اِفا.) به تکلف کاری کننده . ج . متجشمین .
ترجمه مقاله