ترجمه مقاله

متجسم

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ جَ سِّ) [ ع . ] 1 - (اِفا.) جسم گیرنده . 2 - (ص .) تناور. 3 - آن که بر کاری و عملی بزرگ شود. ج . متجسمین .
ترجمه مقاله