ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متبختر

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ بَ تِ) [ ع . ] (اِفا.) کسی که با تکبر و ناز راه می رود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ