ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مبالغه

فرهنگ فارسی معین

(مُ لِ غَ یا غ ) (مص ل .) 1 - بسیار کوشیدن . 2 - زیاده روی کردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ