ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مایع

فرهنگ فارسی معین

(یِ) [ ع . مائع ] (ص . اِ.) هر جسم روان مثل آب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ