ترجمه مقاله

ماشین

فرهنگ فارسی معین

[ فر. ] (اِ.) 1 - دستگاهی که به وسیلة موتور یا دینام یا بدون آن حرکت می کند و کارهای مختلف انجام می دهد. 2 - وسیلة نقلیة موتوری ، اتومبیل .
ترجمه مقاله