ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مازن

فرهنگ فارسی معین

(زِ) (اِ.) = مازه : ستون مهره ها، تیرة پشت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ