ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مأمور

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (ص .) کسی که به او امر شده کاری انجام دهد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ