ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

لیفه

فرهنگ فارسی معین

(فِ) (اِ.) جای بند یا کِش در کمر شلوار.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما