ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لولاگر

فرهنگ فارسی معین

(لُ. گَ) (ص شغل .) آن که لولا سازد، لولاساز.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ