ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطیفه

فرهنگ فارسی معین

(لَ فَ یا فِ) [ ع . لطیفة ] (اِ.) 1 - هر چیز نیکو. 2 - حکایت نغز و معنی دار. 3 - بذله ، شوخی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ