ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطافت

فرهنگ فارسی معین

(لَ فَ) [ ع . ] (مص ل .) 1 - نرمی و نازکی . 2 - زیبایی و نیکویی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ