ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لابث

فرهنگ فارسی معین

(بِ) [ ع . ] (اِفا.) درنگ کننده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ