ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لئیم

فرهنگ فارسی معین

(لَ) [ ع . ] (ص .) فرومایه ، پست .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ