ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قوانین

فرهنگ فارسی معین

(قَ) [ ع . ] (اِ.) جِ قانون .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ