ترجمه مقاله

قسمت

فرهنگ فارسی معین

(قِ مَ) [ ع . قسمة ] (اِ.) 1 - بهره ، نصیب . 2 - جزء. 3 - سرنوشت ، تقدیر.
ترجمه مقاله