ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قروت

فرهنگ فارسی معین

(قُ) [ تر. ] (اِ.) چیزی است که از دوغ به دست آید و آن چنین است که دوغ را جوش دهند تا بسته شود، باز به دست بر هم زنند تا ترش تر گردد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ