ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قره قروت

فرهنگ فارسی معین

(قَ رَ قُ) [ تر. ] (اِ.) یکی از انواع لبنیات به رنگ سیاه و بامزه بسیار ترش که از دوغ به دست می آید.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ