ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قرشت

فرهنگ فارسی معین

(قَ رَ شَ) (اِ.) ششمین صورت از صور هشتگانة حروف جمل . شامل : ق ر ش ت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ