ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قراقروت

فرهنگ فارسی معین

(قَ قُ) [ تر. ] (اِمر.) = قره قوروت : کشک سیاه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ