ترجمه مقاله

قانت

فرهنگ فارسی معین

(نِ) [ ع . ] (اِفا.) مطیع ، فرمانبردار.
ترجمه مقاله