ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فلخودن

فرهنگ فارسی معین

(فَ دَ) (مص م .) = فلخیدن : پنبه دانه را از پنبه جدا کردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ