ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرمانده

فرهنگ فارسی معین

( ~ . دِ) (ص فا.) فرمان دهنده ، کسی که فرمان بدهد. در ارتش مافوقی که به زیردستان فرمان دهد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ