ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فتات

فرهنگ فارسی معین

(فُ) [ ع . فتاة ] (اِ.) 1 - ریزه و شکسته از هرچیز. 2 - ریزة نان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ