ترجمه مقاله

فاسق گرفتن

فرهنگ فارسی معین

( ~ . گِ رِ تَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) رابطة نامشروع برقرار کردن زن شوهردار با مرد بیگانه .
ترجمه مقاله