ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غیرزاد

فرهنگ فارسی معین

( ~.) [ ع - فا. ] (ص مف .) روسپی زاده ، غیرزاده ، حرامزاده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ