ترجمه مقاله

غنی

فرهنگ فارسی معین

(غِ نا) [ ع . ] 1 - (مص ل .) توانگر شدن . 2 - (اِمص .) بی نیازی ، توانگری .
ترجمه مقاله