ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غنجموش

فرهنگ فارسی معین

(غَ) (اِ.) وزغ ، غوک ، قورباغه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ