ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غلاظ

فرهنگ فارسی معین

(غِ) [ ع . ] (ص .) جِ غلیظ .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ