غزغن

فرهنگ فارسی معین

(غَ غَ) (اِ.) = غزغند: پوست غیر کیمخت که از آن کفش دوزند.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما