ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غرواش

فرهنگ فارسی معین

(غَ یا غُ) (اِ.) 1 - لیف شوی مالان و جولاهگان و کفشدوزان و آن گیاهی است که مانند جاروب بندند و بدان آب و آهار و شوربا بر جامه ای که بافند پاشند. غرواس و غورواشی و غورواشه نیز گویند. 2 - زنجبیل شامی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ