ترجمه مقاله

غبن

فرهنگ فارسی معین

(غَ بْ) [ ع . ] 1 - (مص م .) زیان وارد کردن برکسی در معامله .2 - فریفتن . 3 - (مص ل .) زیان دیدن در خرید و فروش . 4 - (اِ.) ضرر، زیان . 5 - افسوس ، دریغ .
ترجمه مقاله