ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عواید

فرهنگ فارسی معین

(عَ یِ) [ ع . عوائد ] (اِ.) جِ عائده ؛ 1 - در - آمدها، مداخل . 2 - فواید، منافع .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ