ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عقده گشایی

فرهنگ فارسی معین

( ~ .) [ ع - فا. ] (حامص .) 1 - مشکل گشایی .2 - ارضاء امیال سرکوب شده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ