ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عقاید

فرهنگ فارسی معین

(عَ یِ) [ ع . عقائد ] (اِ.) جِ عقیده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ