ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عضویت

فرهنگ فارسی معین

(عُ یَّ) [ ازع . ] (مص جع .) عضو بودن ، کارمند شدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ