ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عصاره

فرهنگ فارسی معین

(عُ رِ) [ ع . عصارة ] (اِ.) شیره ، چکیده ، فشرده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ