ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عایل

فرهنگ فارسی معین

(یِ) [ ع . عائل ] (ص .) نیازمند، تهی - دست .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ