ترجمه مقاله

ظفر

فرهنگ فارسی معین

(ظَ فَ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) پیروز شدن . 2 - (اِمص .) پیروزی .
ترجمه مقاله