ترجمه مقاله

طبقات

فرهنگ فارسی معین

(طَ بَ) [ ع . ] (اِ.) جِ طبقه . 1 - درجات ، مرتبه ها. 2 - گروه ها، جماعات .
ترجمه مقاله