ترجمه مقاله

صیقلی

فرهنگ فارسی معین

( ~.) [ ع - فا. ] (ص نسب .) منسوب به صیقل ، هر چیز زدوده و جلا یافته .
ترجمه مقاله