ترجمه مقاله

صفراوی

فرهنگ فارسی معین

( ~ .) [ ع . ] (ص نسب .) = صفرایی : 1 - تندمزاج . 2 - زرد رنگ .
ترجمه مقاله