ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صحابه

فرهنگ فارسی معین

(صَ بَ یا بِ) [ ع . صحابة ] (اِ.) 1 - یاران ، همراهان . 2 - یاران پیغمبر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ