ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شکیفتن

فرهنگ فارسی معین

(شَ تَ) (مص ل .) نک شکیبیدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ