ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرمنده

فرهنگ فارسی معین

(شَ مَ دِ) (ص مر.) خجل ، شرمسار، شرمگین .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ