ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شخصیت

فرهنگ فارسی معین

(شَ یَّ) [ ع . ] (مص جع .) 1 - مجموعة خ صایص باطنی و رفتارهای اجتماعی یک شخص . 2 - مجموعة خصوصیات یک انسان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ