ترجمه مقاله

سیگنال

فرهنگ فارسی معین

[ فر - انگ . ] (اِ.) امواج الکتریکی یا الکترومغناطیسی که برای جابه جایی اطلاعات استفاده می شود، نشانک . (فره ).
ترجمه مقاله