ترجمه مقاله

سیر

فرهنگ فارسی معین

(س یَ) [ ع . ] (اِ.) جِ سیرت ؛ روش ها.
ترجمه مقاله